Οι όροι χρήσης που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του www.atomenergy.gr καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Αρμόδια αρχή για την επίλυση της όποιας διαφοράς προκύψει από τη χρήση του εν λόγω ιστότοπου είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.